LOADING CLOSE

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ GRUPY SEWS-CABIND (W RAMACH RODO)

1. Spółka SEWS-CABIND POLAND działająca w ramach Grupy SEWS CABIND jest administratorem Państwa danych osobowych. Spółka oświadcza, że w odniesieniu do danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów, itp. przestrzegamy postanowień RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679) oraz innych zasad i regulacji dotyczących zbierania, rejestrowania, organizowania, przechowywania, konsultowania, uzyskiwania dostępu, wykorzystywania, konsultowania, ujawniania, rozpowszechniania i ochrony danych osobowych a także dostarczamy, wdrażamy i utrzymujemy naszą politykę prywatności, o której mowa poniżej.

2. Cel wykorzystywania danych osobowych Dane osobowe gromadzone są zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE 2016/679 i przetwarzane wyłącznie przez personel upoważniony do realizacji konkretnych zadań w celach opisanych poniżej.

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do:

 • 1) wykonywania lub ochrony naszych uzasadnionych interesów / art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/ Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Twoja przeglądarka automatycznie przesyła adres IP urządzenia, z którego korzystasz, informacje o przeglądarce internetowej, uruchomionym systemie operacyjnym, adres URL strony odsyłającej (tj. adres URL witryny odwiedzonej przed odwiedzeniem naszej strony internetowej), datę i godzinę wizyty. Dane te są tymczasowo przechowywane w plikach dziennika na serwerze. Wyłącznie my lub nasi dostawcy wykorzystujemy te dane protokołu do analizy statystycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji i optymalizacji naszej witryny. W przypadku jakichkolwiek konkretnych podejrzeń nielegalnego korzystania z naszej witryny, będziemy dalej analizować te dane w celu śledzenia możliwych przypadków nadużyć i/lub nielegalnego korzystania z naszej strony www. Jednak dane nie są przypisywane do konkretnych osób i nie są łączone z danymi z innych źródeł danych. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe przekazane przez Państwa, w celu egzekwowania naszych warunków użytkowania i powiadomień prawnych oraz w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych wobec nas lub grupy Sumitomo. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach transakcji dokonywanych przez Spółkę. W końcu Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i prośby, w celu promocji naszych produktów a także dostarczania informacji o działaniach i wydarzeniach firmy.
 • 2) zawarcia umowy lub jej wykonania bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy /art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/ Na przykład dostarczamy kandydatom do pracy informację dot. zatrudnienia i komunikujemy się z nimi w sprawie procedur selekcyjnych.
 • 3) wykonania obowiązków prawnych ciążących na SEWS CABIND POLAND z mocy przepisów prawnych lub decyzji sądu bądź innego organu państwowego /art. 6 ust. 1 lit. c) RODO/ Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dokonania rozliczeń podatkowych, rachunkowych bądź wykonania innych obowiązków prawnych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jeżeli zobowiąże nas do tego sąd bądź innych organ państwowy na skutek wydanego wyroku, postanowienia lub decyzji.
 • 4) wykonania lub osiągnięcia celu, na który wyraziłeś swoją wyraźną zgodę /art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/
 • a) z zastrzeżeniem, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przekazując tę informację SEWS CABIND POLAND sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5 , 34-300 Żywiec
 • b) Wycofanie zgody wpłynie jedynie na przyszłość. W przypadku, gdy będziemy musieli przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach niż wymienione w niniejszej Polityce, poinformujemy Cię o tym, i w razie potrzeby, gdy taki będzie wymóg prawny, poprosimy Cię o zgodę na takie przetwarzanie.

4. SEWS-CABIND POLAND korzysta z usług osób trzecich w celu wsparcia biznesu. Niektóre z tych osób trzecich potrzebują dostępu do danych osobowych w celu świadczenia usług lub wykonywania funkcji wymaganych przez SEWS-CABIND POLAND. Jeśli udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym, podmioty te są zobowiązane umową do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu świadczenia usług lub wykonywania wymaganych przez nas funkcji a także do bezpiecznego przechowywania informacji. SEWS CABIND POLAND może również ujawnić dane osobowe władzom publicznym, organom regulacyjnym lub innym organom ścigania i sądom, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi lub w przypadku uzyskania wiążącego nakazu.

5. Udostępnianie danych osobowych

 • 1) Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody chyba, że przepisy ustawowe lub wykonawcze stanowią inaczej w odniesieniu do ochrony danych osobowych.
 • 2) Powierzając przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim w zakresie odpowiednim do realizacji celów wykorzystywania informacji, podejmujemy środki wymagane przez przepisy ustawowe lub wykonawcze, aby zapobiec

6. SEWS CABIND POLAND będąc członkiem Grupy Sumitomo jest częścią organizacji działającej w wielu krajach świata na przykład w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Indiach, Malezji, Egipcie, Maroko, Południowej Afryce, Tunezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kambodży, Indonezji, Filipinach, Tajlandii, Malezji, Mjanma/Birma, Witnamie, Singapurze, Hong Kongu, Tajwanie, Australii, Rosji, USA, Brazylii, Kanadzie, Meksyku oraz wielu krajach europejskich.

W pewnych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innego kraju, także poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie poziom ochrony danych osobowych może odbiegać od tego jaki obowiązuje w Polsce.

Jak wskazano powyżej, SEWS -CABIND POLAND prowadząc swoją działalność korzysta z usług szeregu podmiotów, wspierających biznes. Niektóre z tych podmiotów mogą się znajdować poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w krajach, w których poziom ochrony danych osobowych może odbiegać od tego jaki obowiązuje w Polsce. W każdym takim przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy czy to do podmiotu należącego do grupy Sumitomo czy do podmiotu trzeciego, z którego usług korzysta SEWS CABIND POLAND, dane są udostępniane w celach wskazanych w niniejszej Polityce z gwarancją bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającą tej obowiązującej w Unii Europejskiej. SEWS CABIND POLAND zastosuje odpowiednie umowne środki zabezpieczające zgodne z obowiązującym prawem

 

7. SEWS -CABIND POLAND będzie przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, chyba że regulacje prawne lub nakaz wydany przez organ nadzoru czy sąd wymagają przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas.W szczególności dane osobowe przetwarzane podczas przeglądania naszej strony internetowej są przetwarzane przez okres wskazany w polityce cookie; dane przetwarzane w celu wykonywania i obrony naszych roszczeń prawnych, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i realizacji Twoich żądań przetwarzamy do upływu okresu ich przedawnienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem są przetwarzane do końca okresu przedawnienia jakichkolwiek roszczeń wynikających z tej umowy. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego trwa tak długo, jak długo trwa okres naszej odpowiedzialności za ich realizację np. w zakresie zobowiązań podatkowych przez okres 5 lat po upływie roku kalendarzowego, w których podatek był należny. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, są przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania celu dla której została udzielona.

8. Podanie danych osobowych w zależności od celu ich przetwarzania jest niezbędna dla jego realizacji.

9. Wykonywanie praw do ochrony danych

 • 1) Masz prawo żądać od SEWS -CABIND POLAND dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania; podjęcie jakichkolwiek decyzji dotyczących Twojej osoby lub przeniesienia Twoich danych osobowych nie będzie wykonywane automatycznie.
 • 2) Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie SEWS- CABIND POLAND.
 • 3) Możesz również skorzystać z prawa do otrzymywania informacji i kopii zabezpieczeń stosowanych przez SEWS -CABIND POLAND w celu ochrony Twoich danych osobowych.

10. Zgłaszanie obaw i składanie skarg

a) Wszelkie wątpliwości dotyczące przetwarzania lub naruszenia danych osobowych można zgłaszać do SEWS CABIND POLAND sp. z o. o, . ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec

11. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli nie podoba Ci się sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez SEWS- CABIND POLAND.

12. Wykonywanie Twoich praw jest nieodpłatne, ale opłaty zostaną nałożone w przypadku, gdy Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

13. Prawo, zarówno postanowienia RODO jak i prawo krajowe, nakłada pewne restrykcje dotyczące powyższych uprawnień.

14. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie strony internetowej SEWS- CABIND POLAND, a nie stron internetowych podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem łączy udostępnianych na naszej stronie internetowej.

15. Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoje dane osobowe, jednak nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że osoby trzecie nie będą podejmowały prób pozyskania nielegalnego dostępu do Twoich danych osobowych.

16. W razie zmiany treści niniejszej Polityki, jej zmienioną wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej, wskazując na wprowadzone zmiany.

POBIERZ PDF